November 14, 2023
A case of blindness caused by Lemierre's syndrome
Tensei Suzuki, Mituaki Kojima, Raira Nakamoto, et al.