June 23, 2023
Statistical properties of lower band rising tone chorus waves
Jiabei He, Zhiyang Xia, Lunjin Chen, et al.