May 25, 2023
A generalized relationship linking water balance and vegetation carbon uptake across...
Guta Wakbulcho Abeshu, Hong-Yi Li, Mingjie Shi, et al.