Severe burn-induced mitochondria recruitment of calpain causes aberrant of mitochondr...
Jing-Jun Zhou, Zhang Ran-Ran, Zhang Jing-Long, et al.