February 09, 2023
Earthquake magnitude with DAS: a transferable data-based scaling relation
Jiuxun Yin, Weiqiang Zhu, Jiaxuan Li, et al.