December 15, 2022
The Fengyun-4B Digital Fluxgate Magnetometer
Chenghan Weng, Bin Zhou, Yongliang Xue, et al.