Heterogeneities of the Earth's inner core boundary by pre-critically reflected phases...
Dmitry Krasnoshchekov, Vladimir Ovtchinnikov, Valentin Polishchuk, et al.