December 11, 2019
Rapid bedrock canyon incision during a mid-Holocene pluvial period, Qilian Shan, Chin...
Yiran Wang, Michael Oskin, Youli Li, et al.