June 18, 2021
Quantification of the water age and submarine groundwater discharge in a typical semi...
Qianqian Wang, Xiaolang Zhang, Xuejing Wang, et al.