January 20, 2022
Improving the forecasting of winter crop yields in northern China with machine learni...
Huijing Wang, Junjun Cao, Jinxiao Li, et al.