August 05, 2020
Atmospheric Water Vapor Budget and its Long-term Trend over the Tibetan Plateau
Hongru Yan, Jianping Huang, Yongli He, et al.