September 29, 2023
Extreme dry advection dominates the record-breaking Yangtze River heatwave in midsumm...
Shuai hu, Tianjun Zhou, Dong dong Peng, et al.
May 18, 2021
Human influence on the increasing drought risk over Southeast Asian monsoon region
Lixia Zhang, Ziming Chen, Tianjun Zhou, et al.
May 18, 2021
Increasing contribution of evaporative demand to future intensified drought across gl...
Xiaojing Yu, Lixia Zhang, Tianjun Zhou, et al.