May 18, 2021
Increasing contribution of evaporative demand to future intensified drought across gl...
Xiaojing Yu, Lixia Zhang, Tianjun Zhou, et al.