December 30, 2021
Progress on Generation of Nonlinear Internal Waves on the Northern Continental Shelf...
Tong Jia, Jianjun Liang, Xiaoming Li, et al.
March 10, 2021
Generation of shoreward nonlinear internal waves south of the Hainan Island: SAR obse...
Tong Jia, Jianjun Liang, Qiang Li, et al.