February 27, 2022
Retracing the decaying swell across the Pacific with CFOSAT SWIM data
Xiaoyu Sun, Jian Sun, Wenqing Zhang, et al.