April 04, 2023
Estimation of the lower ionosphere ionization caused by X-class solar flares, based o...
Ilya A. Ryakhovsky, Yury V. Poklad, Boris Gavrilov, et al.
May 02, 2020
Modeling of the Lower Ionosphere during Solar X-ray Flares of Different Classes
Susanna Bekker and Iliya A. Ryakhovskiy