July 07, 2022
Biosynthesis of geranate via isopentenol utilization pathway in Escherichia coli
Qiuchi Pan, Xiaoqiang Ma, Hong Liang, et al.