December 10, 2023
Assessing the change in soil water deficit characteristics from farmland to forestlan...
Yongwang Zhang, Mingyu Gao, Ming Liu, et al.
March 31, 2022
Assessing the change in soil water deficit characteristics from farmland to forestlan...
Yongwang Zhang, Jun Wang, Yaoyao Wei, et al.