March 10, 2022
Pectoralis major muscle turnover flap reconstruction for treatment of deep sternal wo...
Gang Wang, Yongshun Gao, Gengxu Zhou, et al.