May 18, 2021
Phase coexistence in fluidization
Feng Lu, Chenxi Zhang, Yao Wang, et al.