Fungi Contribute More to N2O Emissions than Bacteria in Nitrogen Fertilized Lawn Soil
Zhifeng Xun, Wansheng Yang, Jun Liu, et al.