loading page

Juxtaglomerular cell tumor with pulmonary metastases: A case report and review of the literature
 • +10
 • Hideki Sakiyama,
 • Satoru Hamada,
 • Tokiko Oshiro,
 • Nobuyuki Hyakuna,
 • Masaaki Kuda,
 • Tomoro Hishiki,
 • hajime Aoyama,
 • N Kuroda,
 • Kenji Yorita,
 • Naoki Wada,
 • Takako Yoshioka,
 • Yuhki Koga,
 • Koichi Nakanishi
Hideki Sakiyama
Ryukyu Daigaku Igakubu Fuzoku Byoin

Corresponding Author:freelllike8645@gmail.com

Author Profile
Satoru Hamada
Ryukyu Daigaku Igakubu Fuzoku Byoin
Author Profile
Tokiko Oshiro
Ryukyu Daigaku Igakubu Fuzoku Byoin
Author Profile
Nobuyuki Hyakuna
Ryukyu Daigaku Igakubu Fuzoku Byoin
Author Profile
Masaaki Kuda
Ryukyu Daigaku Igakubu Daigakuin Igaku Kenkyuka
Author Profile
Tomoro Hishiki
Chiba Daigaku Daigakuin Igaku Kenkyuin Igakubu
Author Profile
hajime Aoyama
Heart Life Byoin
Author Profile
N Kuroda
Department of Internal Medicine Kinro Hospital Kochi Japan
Author Profile
Kenji Yorita
Kochi Sekijuji Byoin
Author Profile
Naoki Wada
Ryukyu Daigaku Igakubu Daigakuin Igaku Kenkyuka
Author Profile
Takako Yoshioka
Kokuritsu Kenkyu Kaihatsu Hojin Kokuritsu Seiiku Iryo Kenkyu Center Kenkyujo
Author Profile
Yuhki Koga
Kyushu Daigaku Igakubu Daigakuin Igakukei Gakufu Daigakuin Igaku Kenkyuin
Author Profile
Koichi Nakanishi
Ryukyu Daigaku Igakubu Fuzoku Byoin
Author Profile
10 Jun 2022Submission Checks Completed
10 Jun 2022Assigned to Editor
10 Jun 2022Submitted to Pediatric Blood & Cancer
11 Jun 2022Reviewer(s) Assigned
27 Jun 2022Review(s) Completed, Editorial Evaluation Pending
29 Jun 2022Editorial Decision: Revise Minor
26 Sep 20221st Revision Received
26 Sep 2022Submission Checks Completed
26 Sep 2022Assigned to Editor
26 Sep 2022Review(s) Completed, Editorial Evaluation Pending
26 Sep 2022Editorial Decision: Accept