May 21, 2024
Multiple-band electric field responding to the geomagnetic storm on 4 November 2021
Jie Zheng, Jianping Huang, Zhong Li, et al.