June 18, 2023
Measurement of droplet coalescence in a mixing tank
Yubin Cai, Zhongshu Yang, Yijing Jin, et al.