March 22, 2023
Effects of acute stress on pilots' working memory
Xing Peng, Yueying Liu, Hao Jiang, et al.