March 20, 2023
Some properties for the fifth-order Camassa-Holm type equation
Qingning Zhang, Li Li, Zaihong Jiang, et al.