A simulation method of thermo-hydraulic coupling transfer in soil freeze-thaw process...
Fugang Wang, Ceting Yu, Lujiao Ding, et al.
Effect of seasonal freeze-thaw process on spatial and temporal distribution of soil w...
Jingwei Sun, Fugang Wang, Lujiao Ding, et al.