March 07, 2023
Design of Motifs Interfacial Interactions by Co-evolved Analysis of D-amino Acid Dehy...
Zhehui Ji, Qian Zhang, Lingxuan Duan, et al.