January 31, 2024
Design of Robust Malate Dehydrogenases by Assembly of Motifs of Halophilic and Thermo...
Heyu Huo, Zhehui Ji, Lingxuan Duan, et al.
March 07, 2023
Design of Motifs Interfacial Interactions by Co-evolved Analysis of D-amino Acid Dehy...
Zhehui Ji, Qian Zhang, Lingxuan Duan, et al.