May 29, 2021
3D tight sandstone digital rock reconstruction with deep learning
Jiuyu Zhao, Fuyong Wang, Jianchao Cai, et al.