Retrieving Heterogeneous Surface Soil Moisture at 100 m across the Globe via Synergis...
Jingyi Huang, Ankur Rashmikant Desai, Jun Zhu, et al.
An adaptive adversarial domain adaptation approach for corn yield prediction
Zhou Zhang, Yuchi Ma, Hsiu-Han Yang, et al.
Multi-Temporal Estimation of Maize Yield and Flowering Time Using UAV-Based Hyperspec...
Jiahao Fan, Zhou Zhang, Biwen Wang, et al.