January 14, 2022
EuropeAgriDB v1.0: A New Detailed Database to Quantify Nitrogen Budgets in European A...
Rasmus Einarsson, Alberto Sanz-Cobena, Eduardo Aguilera, et al.