July 20, 2022
Verbenalin attenuates hepatic damage and mitochondrial dysfunction in alcohol-associa...
Jiahui Dong, Changlin Du, Xu Chuanting, et al.