August 22, 2021
Impact of anodophilic biofilm bioelectroactivity on denitrification behavior of singl...
Wenjuan Zhao, YiZhao Gao, Yongli Zhao, et al.