November 08, 2022
Evolution of viral pneumonia before and after COVID-19 pandemic---A retrospective stu...
Xiao Jiao Tan, Zheng Zhang, Huan Zhang, et al.
August 03, 2021
Takotsubo syndrome following pericardiectomy
Huan Zhang and Xuelian Liao