November 07, 2022
Hydrodynamics and liquid-liquid mass transfer in gas-liquid-liquid three-phase flow i...
Jingwei Zhang, YiWei Zhou, zhuo chen, et al.
July 15, 2021
The liquid-liquid flow dynamics and droplet formation in a modified step T-junction M...
Jingwei Zhang, Si Da Ling, zhuo chen, et al.