May 13, 2021
Stretch-driven microfluidic chip for nucleic acid detection
Xiang Li, Xiaoyu Zhao, Weihao Yang, et al.