February 16, 2021
Circulating Jet for Enhancing the Mass Transfer in a Gas-liquid Stirred Tank Reactor
Lei Wang, Xiao Xu, Hualin Wang, et al.
September 11, 2020
Performance of a degassing hydrocyclone with main and subsidiary chambers
Xiao Xu, Junjie Wang, Lei Wang, et al.