Nitrogen application and intercropping advantageously promote microbial community div...
Xiuli Zhang, Zhiyuan Teng, Huihui Zhang, et al.