A Module of Multifactor-Mediated Dysfunction Guides the Molecular Typing of Coronary...
Tucheng Huang, Yuewei Li, Maohuan Lin, et al.