N-fold Darboux transformation and soliton solutions for the relativistic Toda lattice...
Fangcheng Fan, Zhiguo Xu, Shaoyun Shi, et al.