loading page

Supporting Information for "2D  Metal-Organic Frameworks Based Optoelectronic Neuromorphic Transistors for Human  Emotion-Simulation and Neuromorphic Computing"    
  • +4
  • Dapeng Liu,
  • Qianqian Shi,
  • Junyao Zhang,
  • Li Tian,
  • Lize Xiong,
  • Shilei Dai,
  • Jia Huang
Dapeng Liu

Corresponding Author:1510430@tongji.edu.cn

Author Profile
Qianqian Shi
Author Profile
Junyao Zhang
Author Profile
Lize Xiong
Author Profile
Shilei Dai
Author Profile

Abstract

Abstract content goes here